ผลงานที่ผ่านมา

งานรื้อโรงงานบริษัท ไบเล่คาลีฟอร์เนียโอเร้นซ์