ผลงานที่ผ่านมา

งานรื้ออาคารเรียน โรงเรียนวัดบางปะกอก